The art of the foundling and the stolen.

Castellano Català

A few weeks ago we were told the story of a baby found in a restroom of the Munich airport [1]. Unfortunately news like this appear repeatedly in the media and although they no longer disturb the consciousness of the majority of the viewers, accustomed to the structural violence of everyday’s life, the truth is that such events are a rift in the social welfare, understood here as the matrix in which the future citizens grow and develop.

Continua la lectura de The art of the foundling and the stolen.

L’art dels abandonats i dels robats.

Castellano English

Fa poques setmanes coneixíem la notícia de la troballa d’un nadó recent nascut en els banys de l’aeroport de Munic [1]. Malauradament notícies com aquesta es repeteixen periòdicament en els mitjans de comunicació i malgrat que ja ni tan sols inquieten la consciència de la majoria de la població, acostumada a la violència estructural del nostre dia a dia, el cert és que representen una esquerda en el benestar social, entès com la matriu en la qual creixen i es desenvolupen els futurs humans.

Continua la lectura de L’art dels abandonats i dels robats.

El arte de los abandonados y de los robados.

Català English

Hace pocas semanas conocíamos la noticia del hallazgo de un recién nacido en los baños del aeropuerto de Múnich [1]. Desafortunadamente noticias como esta se repiten periódicamente en los medios de comunicación y aunque ya ni siquiera inquietan la consciencia de la mayoría de la población, acostumbrada a la violencia estructural del día a día, lo cierto es que representan una grieta en el bienestar social, entendido como la matriz en al que crecen y se desenvuelven los futuros humanos.

Continua la lectura de El arte de los abandonados y de los robados.