Artistic Synaesthesia

It seems, as observed in the London art scene this summer, we are approaching a new tendency of understanding pictorial art as something beyond from just visual. There have been three simultaneous installations in important institutions of the city, all of them using involving acoustic environments to alter, or maybe I should be saying improve, the optical experience.

In an isolated room, with one only artwork to focus upon, the viewer is invited to take a deep breath and listen, to walk around the room and appreciate how every little change in the environment changes our perception of the painting, to slowly learn that enjoying art is much more than watching pretty pictures.

Continua la lectura de Artistic Synaesthesia

Sinestesia Artística

Parece ser, tal como se puede ver en la escena artística veraniega en Londres, que nos estamos acercando a una nueva tendencia de entender el arte pictórico como algo más allá de lo visual. Ha habido tres instalaciones simultáneas en importantes instituciones de la ciudad, todas ellas utilizando envolventes entornos acústicos para alterar, o quizás debería decir mejorar, el experiencia óptica.

En una habitación aislada, con sólo una obra en la que centrarse, el espectador es invitado a respirar profundamente y escuchar, a caminar por la sala y apreciar cómo cada pequeño cambio en el entorno cambia nuestra percepción de la pintura, a aprender poco a poco que disfrutar del arte es mucho más que tan sólo mirar pinturas bonitas.

Continua la lectura de Sinestesia Artística

Sinestèsia Artística

Sembla ser, tal com es pot veure en l’escena artística estiuenca a Londres, que ens estem apropant a una nova tendència d’entendre l’art pictòric com quelcom més enllà d’allò visual. Hi ha hagut tres intal•lacions simultànies en importants institucions de la ciutat, totes elles utilitzant involucratius entorns acústics per alterar, o potser hauria de dir millorar, l’exeriència òptica.

En una habitació aïllada, amb només una obra en la qual centrar-se, l’espectador és convidat a respirar profundament i escoltar, a caminar per la sala i apreciar com cada petit canvi en l’entorn canvia la nostra percepció de la pintura, a aprendre a poc a poc que gaudir de l’art és molt més que tan sols mirar pintures boniques.

Continua la lectura de Sinestèsia Artística

Instagram vs. Art

A qui pertanyen les fotografies que penges a Internet? Segons les condicions de servei de Facebook ells poden fer us gratuït de qualsevol imatge que pengis a les seves xarxes socials, tot i que no les vendran a tercers. Per tant, amb coneixement de causa o no, estàs renunciant als drets totals sobre les teves pròpies imatges. Però què passa si algú altre decideix utilitzar aquestes imatges? Sense un control total sobre els drets d’imatge, pots realment omplir una queixa formal? Tothom hauria de ser conscient que tot el que es publica a Internet esdevé propietat pública o d’ús col·lectiu, però al mateix temps hauríem de trobar una manera per controlar quan algú en treu un profit il·lícit.

Continua la lectura de Instagram vs. Art

Instagram vs. Art

To whom do belong the pictures you post in Internet? According to Facebook’s terms and conditions they can make free use of any image you upload on their social media, although they will not sell it to third parties. Therefore, acknowledging it or not, you are renouncing to the total rights over your own pictures. But what if someone else decided to make use of these pictures? Without a complete control over its copyright, can you really complain about it? Everybody should be aware that everything that goes into the Internet is becoming public property, but at the same time we should find a way to control when someone is making a profit out of it.

Continua la lectura de Instagram vs. Art